Lok. Mpongwe Zambia 2020-

AEH Foundation

Anna and Enar Holmgren Foundation är en ideell förening med syfte att bygga upp folkrörelser i byar, främst i Zambia, där ekonomisk och social utveckling hindras av hög alkoholkonsumtion.

Mitt namn är Annette Sandwall och jag har varit medlem i kyrkan sedan 2012 och driver numer AEH på heltid.  Jag fick en vision för några år sedan om att göra något åt de växande missbruksproblemen i Zambia. Sedan dess har en lokal organisation etablerats i Zambia som utför förändringsarbetet gällande missbruk på plats.

Detta är min farmor och farfar, Anna och Enar Holmgren. De åkte ut som missionärer på 30-talet. Min farfar åkte båt från Gotland till Kapstaden och sedan ånglok upp till en liten by i Zambia, Mpongwe. Min farmor åkte från Dala-Järna till en missionsstation i Zululand. De träffades några år senare och blev förälskade. De valde att gifta sig och flytta tillsammans till Mpongwe. Där fick de fem söner, varav en av dem var min pappa. Efter sin skolgång i Zambia så valde min pappa att utbildade sig till läkare i dåvarande Sydrhodesia, nuvarande Zimbabwe. Min pappa träffade min mamma i Sverige och efter två års brevväxling så valde de att gifta sig och bosätta sig vid Mpongwe. Några år senare så föddes jag och min syster på det enkla landsbygdssjukhuset. Här i denna miljö blev mitt hjärta kvar och med det också ett arv och ett ansvar om att fortsätta hjälpa.

Vi lämnade Zambia och efter det var vi som familj tillbaka vid Mpongwe ett flertal gånger. Min pappa och jag såg att området började utveckla stora problem med missbruk. Barerna blev allt fler och det vittnades om missbruksproblem i kyrkan och bland personalen på sjukhuset. Det var då vi kände att något behövde göras. Vi kom i kontakt med IOGT-NTO och fick möjlighet att besöka deras projekt i Tanzania.

Många av folkhälsoproblemen i Zambia är orsakade av, eller har blivit förvärrade av alkoholen. Genom att öka kunskap kring konsekvenserna av hög alkoholkonsumtion så kan befolkningen få verktyg till att förändra sin tillvaro. Det höga missbruket av alkohol och droger bland byarna påverkar utvecklingen av invånarnas ekonomi, hälsa, trygghet, jämställdhet och barnens situation.

BarnSamariten

Insamlingsstiftelsen Barnsamariten grundades 1980 och driver biståndsverksamhet i fem länder i världen, Etiopien, DR Kongo, Zambia, Brasilien och Portugal. BarnSamariten arbetar främst för att hjälpa barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård/sjukvård är viktiga delar i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bla till, daghem, kriscenter, bebishem och stor tonvikt läggs vid hjälp till självhjälpsprojekt.

Barnsamariten såg Annettes Sandwalls stora engagemang. Det har resulterat i ett samarbete mellan BarnSamariten och AEH.

Barnsamartien innehar 90-konto och kommer att administrera och bistå AEH med rådgivning, stöd och medlemshantering. Annette kommer att bistå som ideell projektledare och arbeta nära den lokala organisationen MIOHCD i Mpongwe.

BarnSamariten tror på goda initiativ och på närhet till de projekt som de understöder. Tillsammans med Annette kommer Barnsamariten arbeta vidare för att få ner den höga alkoholkonsumtionen runt Mpongwe. De vet att barn far illa och att missbruket är stort. Tillsammans vill de skapa förändring hos målgruppen som är barn och familjer som lever under alkoholmissbruk.

Mpongwe

Mpongwe etablerades som missionsstation 1931 då de första missionärerna från Sverige anlände till området med cykel. De hette Arne och Signe Johansson och med sig hade de sina tre små barn.

De satte upp sitt tält för natten och som blev deras boende innan de kunde bygga upp en hydda att bo i. I deras fotspår spred sig budskapet om kristen tro från by till by.

Från denna första etablering så finns nu ett landsbyggdssjukhus som behandlar ca 55000 patienter per år och det lokala samfundet består idag av 170 församlingar.

Under många år pågick en överlämningsprocess från det att missionen, MBA, Mpongwe Baptist Assosiation, styrdes från Sverige (nuvarande EFK-Evangeliska frikyrkan) till att få ett eget självstyre. Idag bidrar EFK med finansiellt stöd och visst rådgivningsstöd till verksamheten på sjukhuset och i församlingsbyggandet.

Organisationen MIOHCD är utan koppling till MBA. Detta är ett val gjort utifrån att låta organisationen finnas utanför kyrkans regi för att informationen och kunskapen skall vara öppen för alla. De medlemmar som är med i MIOHCD är alla bekännande kristna och kontakten med kyrkorna är en mycket viktig del i arbetet för att förändringsarbetet skall fungera.

Sävedalens missionskyrka kommer att fungera som vänförsamling och stötta den lokala församlingens arbete i Kantatamwe. Det kommer de att göra genom stödjande verksamhet som att skapa aktiviteter för att ge möjlighet till familjer, individer och barn att förändra sin situation.

Fakta om Kantatamwe: Kantatamwe är en by som ligger längs med en stor landsväg. Byns position är långt ifrån den centrala delen i Mpongwe distriktet. Att den ligger i utkanten gör att polisen och andra myndigheter sällan syns till i området.

Barerna ligger uppradade längs med vägen och tillgången till alkohol är väldigt hög. Man stänger sällan barerna utan har öppet nästan dygnet runt, alla dagar i veckan.  Alkoholen säljs till den som är villig att köpa vilket innebär att  även minderåriga har möjlighet att få tillgång. Du kan köpa en spritflaska med samma alkoholhalt som en svensk aquavit för 3 kr och en öl för 1-2 kr.

Här har ca 80 procent av befolkningen oroande hög alkoholkonsumtion.

Sedan det första informationsmötet skedde i byn så har ett förändringsarbete påbörjats. I byn ser ledarna redan att befolkningen tagit till sig informationen och påbörjat en minskning av alkoholkonsumtion. Ledarna har satt ihop en kommitté med tio personer som skall arbeta för att förändringsarbetet skall fortskrida i byn. De skall försöka reducera öppettiderna i barerna och påbörja ett samarbete med polisen. Men de berättar att de saknar tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa befolkningen med alla deras frågor och behov och känner att de behöver få någon typ av utbildning.

Fakta om Kyrkan i Kantatamwe: I Zambia så har kyrkan en stor och viktig roll i samhället. Det finns flera kyrkor i Kantatamwe och de har visat stort intresse för att vara med i förändringsprocessen. Den kyrkan som kommer vara våran närmaste kontakt är en apostolisk kyrka och som finns mitt i byn Kantatamwe. Den består av 273 medlemmar som är till stor del unga. Ledarna i kyrkan har uttryckt att de ser stora problem i kyrkan med missbruk av alkohol och vill gärna vara delaktiga i förändringsprocessen.

MIOHCD

MIOHCD, Mpongwe In Our Hearts Community Development, bildades 2018 av en grupp som ville förändra situationen med det ökande missbruket i sitt område. Den leds av två kvinnor som delar på ledarskapet. Organisationen bistår av tio ideellt engagerade medlemmar som under 2019 fick en första utbildning i arbete med alkoholmissbruk. De har efter det genomfört tre informationskampanjer i tre kringliggande byar. De har även genomfört tre studier av hur stort missbruket är i dessa områden. Utöver detta så har de genomfört radioprogram för att både informera och svara på frågor från allmänheten.

I och med att de arbetar helt ideellt så har de valt att driva en kycklingproduktion där vinsten skall betala lokalhyra för deras kontor samt att trycka upp informationsmaterial.

 

EQK Sävedalen delprojekt 1

Ett första steg i förändringsarbetet är att göra en behovsanalys i byn. Vilka är de största problemen? Varför finns dessa problem och hur kan hjälpa byn i ett förändringsarbete.

I byn skall man samla alla ledare, sjukvårdare, kyrkliga ledare, barägare samt representanter ur befolkningen till ett stort bymöte.

Enligt de projekt som IOGT-NTO har genomfört så är de största problemen i en by, såsom Kantatamwe, ofta kopplade med missbruk av alkohol. Detta gäller problem som våld i hemmet, prostitution, barn som inte går i skolan, arbetslöshet, trafikolyckor osv.

https://www.iogtntororelsen.se/internationellt/las-mer-om-vara-fragor/har-finns-vi/ostafrika/

Nu är denna analys klar och resultatet blev ett mycket lyckat bymöte!

Den 7 november samlades man till bymöte i Kantatmwe. Byledningen, barägare, kyrkoledare, hälsoarbetare och representanter från befolkningen. De fick först en genomgång av konsekvenserna av hög alkoholkonsumtion från den lokala organisationen MIOHCD och sedan diskuterades hur man kunde förändra Kantatamwe för att motverka de stora problemen. Nu skall nästa steg tas i förändringsprocessen för att få fram en åtgärdsplan. Behoven skall mötas av de två organisationerna Repssi och Sharpz. Läs mer om organisationerna i delprojekt 2

Budget: 9720 kronor // GENOMFÖRT ❤️❤️❤️

EQK Sävedalen delprojekt 2

När behovsanalysen är klar för Kantatamwe så kommer den lokala organisationen MIOHCD att se tydligt var behoven finns vad gäller utbildning och information och hur de skall fortsätta förändringsarbetet. De kommer få hjälp av två väletablerade organisationer Sharpz och Repssi.

Sharpz: har sitt huvudkontor i Lusaka och har bla fått uppdrag av regeringen att implementera den alkoholpolicy som antogs 2018 i Zambia. Organisationen arbetar med både utbildningen såväl som rehabilitering inom missbruk.

http://sharpzambia.blogspot.com/p/our-services.html

Repssi: har sitt huvudkontor i Lusaka och arbetar med hälsomyndigheten med att utveckla den psychosociala kompetensen i Zambia med särskilt fokus på barn, kvinnor och familjer.

http://www.repssi.org

Den översta organisationen, Sharpz, kommer att utbilda dem i hur man hanterar alkoholmissbruk i en by. De har möjlighet att ge utbildning i stora övergripande frågor men också på individuell nivå såsom rehabilitering.

Den andra organisationen, Repssi, kommer att rikta in sig på den psychosociala hälsan och då främst med intriktning till barn, kvinnor och familjer. Dessa två organisationer tangerar varandras områden men har tidigare aldrig arbetat tillsammans. De kommer nu att ha Kantatamwe som första samarbetsområde, vilket känns väldigt spännande!

Insamlingen är nu slutförd och tillsammans med andra givare kunde en workshop genomföras 10-12 mars!

Sammanlagt stod Sävedalens Equmeniakyrka för 6480 kr.

Budget: 23280 kronor // GENOMFÖRT ❤️❤️❤️

EQK Sävedalen delprojekt 3

När utbildningarna är genomförda så kommer det finnas en stark vilja till förändring i byn. Arbetslösheten är hög i området vilket är ett av resultaten till det stora missbruket. För att förändra detta på riktigt krävs någon typ av sysselsättning. De nybildade kommittéen i Kantatamwe tror att grisuppfödning kan sysselsätta många i byn.

Målet är att få igång en central funktion med grisuppfödning i Kantatamwe där familjer kan komma och få en utbildning i hur man tar hand om grisar och föder upp dem. De skall sedan ha möjlighet att få låna två grisar. En hane och en hona som de sedan får kultingar av. När kultingarna är tillräckligt stora så återlämnas de första grisarna till den centrala grisuppfödningen. Man uppskattar att varje sugga får ungefär 12-15 kultingar. Förhoppningen är att många familjer skall kunna hitta ett nytt sätt till försörjning.

Budget för grisuppfödningen är: 45 000 SEK
// Insamling har nu startat! Tot insamlat: 2479 SEK