Lok. Mpongwe Zambia 2020-

AEH Foundation

Anna and Enar Holmgren Foundation är en ideell förening med syfte att bygga upp folkrörelser i byar, främst i Zambia, där ekonomisk och social utveckling hindras av hög alkoholkonsumtion.

Mitt namn är Annette Sandwall och jag har varit medlem i kyrkan sedan 2012 och driver numer AEH på heltid.  Jag fick en vision för några år sedan om att göra något åt de växande missbruksproblemen i Zambia. Sedan dess har en lokal organisation etablerats i Zambia som utför förändringsarbetet gällande missbruk på plats.

Detta är min farmor och farfar, Anna och Enar Holmgren. De åkte ut som missionärer på 30-talet. Min farfar åkte båt från Gotland till Kapstaden och sedan ånglok upp till en liten by i Zambia, Mpongwe. Min farmor åkte från Dala-Järna till en missionsstation i Zululand. De träffades några år senare och blev förälskade. De valde att gifta sig och flytta tillsammans till Mpongwe. Där fick de fem söner, varav en av dem var min pappa. Efter sin skolgång i Zambia så valde min pappa att utbildade sig till läkare i dåvarande Sydrhodesia, nuvarande Zimbabwe. Min pappa träffade min mamma i Sverige och efter två års brevväxling så valde de att gifta sig och bosätta sig vid Mpongwe. Några år senare så föddes jag och min syster på det enkla landsbygdssjukhuset. Här i denna miljö blev mitt hjärta kvar och med det också ett arv och ett ansvar om att fortsätta hjälpa.

Vi lämnade Zambia och efter det var vi som familj tillbaka vid Mpongwe ett flertal gånger. Min pappa och jag såg att området började utveckla stora problem med missbruk. Barerna blev allt fler och det vittnades om missbruksproblem i kyrkan och bland personalen på sjukhuset. Det var då vi kände att något behövde göras. Vi kom i kontakt med IOGT-NTO och fick möjlighet att besöka deras projekt i Tanzania.

Många av folkhälsoproblemen i Zambia är orsakade av, eller har blivit förvärrade av alkoholen. Genom att öka kunskap kring konsekvenserna av hög alkoholkonsumtion så kan befolkningen få verktyg till att förändra sin tillvaro. Det höga missbruket av alkohol och droger bland byarna påverkar utvecklingen av invånarnas ekonomi, hälsa, trygghet, jämställdhet och barnens situation.

BarnSamariten

Insamlingsstiftelsen Barnsamariten grundades 1980 och driver biståndsverksamhet i fem länder i världen, Etiopien, DR Kongo, Zambia, Brasilien och Portugal. BarnSamariten arbetar främst för att hjälpa barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård/sjukvård är viktiga delar i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bla till, daghem, kriscenter, bebishem och stor tonvikt läggs vid hjälp till självhjälpsprojekt.

Barnsamariten såg Annettes Sandwalls stora engagemang. Det har resulterat i ett samarbete mellan BarnSamariten och AEH.

Barnsamartien innehar 90-konto och kommer att administrera och bistå AEH med rådgivning, stöd och medlemshantering. Annette kommer att bistå som ideell projektledare och arbeta nära den lokala organisationen MIOHCD i Mpongwe.

BarnSamariten tror på goda initiativ och på närhet till de projekt som de understöder. Tillsammans med Annette kommer Barnsamariten arbeta vidare för att få ner den höga alkoholkonsumtionen runt Mpongwe. De vet att barn far illa och att missbruket är stort. Tillsammans vill de skapa förändring hos målgruppen som är barn och familjer som lever under alkoholmissbruk.

Mpongwe

Mpongwe etablerades som missionsstation 1931 då de första missionärerna från Sverige anlände till området med cykel. De hette Arne och Signe Johansson och med sig hade de sina tre små barn.

De satte upp sitt tält för natten och som blev deras boende innan de kunde bygga upp en hydda att bo i. I deras fotspår spred sig budskapet om kristen tro från by till by.

Från denna första etablering så finns nu ett landsbyggdssjukhus som behandlar ca 55000 patienter per år och det lokala samfundet består idag av 170 församlingar.

Under många år pågick en överlämningsprocess från det att missionen, MBA, Mpongwe Baptist Assosiation, styrdes från Sverige (nuvarande EFK-Evangeliska frikyrkan) till att få ett eget självstyre. Idag bidrar EFK med finansiellt stöd och visst rådgivningsstöd till verksamheten på sjukhuset och i församlingsbyggandet.

Organisationen MIOHCD är utan koppling till MBA. Detta är ett val gjort utifrån att låta organisationen finnas utanför kyrkans regi för att informationen och kunskapen skall vara öppen för alla. De medlemmar som är med i MIOHCD är alla bekännande kristna och kontakten med kyrkorna är en mycket viktig del i arbetet för att förändringsarbetet skall fungera.

Sävedalens missionskyrka kommer att fungera som vänförsamling och stötta den lokala församlingens arbete i Kantatamwe. Det kommer de att göra genom stödjande verksamhet som att skapa aktiviteter för att ge möjlighet till familjer, individer och barn att förändra sin situation.

Fakta om Kantatamwe: Kantatamwe är en by som ligger längs med en stor landsväg. Byns position är långt ifrån den centrala delen i Mpongwe distriktet. Att den ligger i utkanten gör att polisen och andra myndigheter sällan syns till i området.

Barerna ligger uppradade längs med vägen och tillgången till alkohol är väldigt hög. Man stänger sällan barerna utan har öppet nästan dygnet runt, alla dagar i veckan.  Alkoholen säljs till den som är villig att köpa vilket innebär att  även minderåriga har möjlighet att få tillgång. Du kan köpa en spritflaska med samma alkoholhalt som en svensk aquavit för 3 kr och en öl för 1-2 kr.

Här har ca 80 procent av befolkningen oroande hög alkoholkonsumtion.

Sedan det första informationsmötet skedde i byn så har ett förändringsarbete påbörjats. I byn ser ledarna redan att befolkningen tagit till sig informationen och påbörjat en minskning av alkoholkonsumtion. Ledarna har satt ihop en kommitté med tio personer som skall arbeta för att förändringsarbetet skall fortskrida i byn. De skall försöka reducera öppettiderna i barerna och påbörja ett samarbete med polisen. Men de berättar att de saknar tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa befolkningen med alla deras frågor och behov och känner att de behöver få någon typ av utbildning.

Fakta om Kyrkan i Kantatamwe: I Zambia så har kyrkan en stor och viktig roll i samhället. Det finns flera kyrkor i Kantatamwe och de har visat stort intresse för att vara med i förändringsprocessen. Den kyrkan som kommer vara våran närmaste kontakt är en apostolisk kyrka och som finns mitt i byn Kantatamwe. Den består av 273 medlemmar som är till stor del unga. Ledarna i kyrkan har uttryckt att de ser stora problem i kyrkan med missbruk av alkohol och vill gärna vara delaktiga i förändringsprocessen.

MIOHCD

MIOHCD, Mpongwe In Our Hearts Community Development, bildades 2018 av en grupp som ville förändra situationen med det ökande missbruket i sitt område. Den leds av två kvinnor som delar på ledarskapet. Organisationen bistår av tio ideellt engagerade medlemmar som under 2019 fick en första utbildning i arbete med alkoholmissbruk. De har efter det genomfört tre informationskampanjer i tre kringliggande byar. De har även genomfört tre studier av hur stort missbruket är i dessa områden. Utöver detta så har de genomfört radioprogram för att både informera och svara på frågor från allmänheten.

I och med att de arbetar helt ideellt så har de valt att driva en kycklingproduktion där vinsten skall betala lokalhyra för deras kontor samt att trycka upp informationsmaterial.

 

EQK Sävedalen delprojekt 1

Ett första steg i förändringsarbetet är att göra en behovsanalys i byn. Vilka är de största problemen? Varför finns dessa problem och hur kan hjälpa byn i ett förändringsarbete.

I byn skall man samla alla ledare, sjukvårdare, kyrkliga ledare, barägare samt representanter ur befolkningen till ett stort bymöte.

Enligt de projekt som IOGT-NTO har genomfört så är de största problemen i en by, såsom Kantatamwe, ofta kopplade med missbruk av alkohol. Detta gäller problem som våld i hemmet, prostitution, barn som inte går i skolan, arbetslöshet, trafikolyckor osv.

https://www.iogtntororelsen.se/internationellt/las-mer-om-vara-fragor/har-finns-vi/ostafrika/

Nu är denna analys klar och resultatet blev ett mycket lyckat bymöte!

Den 7 november samlades man till bymöte i Kantatmwe. Byledningen, barägare, kyrkoledare, hälsoarbetare och representanter från befolkningen. De fick först en genomgång av konsekvenserna av hög alkoholkonsumtion från den lokala organisationen MIOHCD och sedan diskuterades hur man kunde förändra Kantatamwe för att motverka de stora problemen. Nu skall nästa steg tas i förändringsprocessen för att få fram en åtgärdsplan. Behoven skall mötas av de två organisationerna Repssi och Sharpz. Läs mer om organisationerna i delprojekt 2

Budget: 9720 kronor // GENOMFÖRT ❤️❤️❤️

EQK Sävedalen delprojekt 2

När behovsanalysen är klar för Kantatamwe så kommer den lokala organisationen MIOHCD att se tydligt var behoven finns vad gäller utbildning och information och hur de skall fortsätta förändringsarbetet. De kommer få hjälp av två väletablerade organisationer Sharpz och Repssi.

Sharpz: har sitt huvudkontor i Lusaka och har bla fått uppdrag av regeringen att implementera den alkoholpolicy som antogs 2018 i Zambia. Organisationen arbetar med både utbildningen såväl som rehabilitering inom missbruk.

http://sharpzambia.blogspot.com/p/our-services.html

Repssi: har sitt huvudkontor i Lusaka och arbetar med hälsomyndigheten med att utveckla den psychosociala kompetensen i Zambia med särskilt fokus på barn, kvinnor och familjer.

http://www.repssi.org

Den översta organisationen, Sharpz, kommer att utbilda dem i hur man hanterar alkoholmissbruk i en by. De har möjlighet att ge utbildning i stora övergripande frågor men också på individuell nivå såsom rehabilitering.

Den andra organisationen, Repssi, kommer att rikta in sig på den psychosociala hälsan och då främst med intriktning till barn, kvinnor och familjer. Dessa två organisationer tangerar varandras områden men har tidigare aldrig arbetat tillsammans. De kommer nu att ha Kantatamwe som första samarbetsområde, vilket känns väldigt spännande!

Insamlingen är nu slutförd och tillsammans med andra givare kunde en workshop genomföras 10-12 mars!

Sammanlagt stod Sävedalens Equmeniakyrka för 6480 kr.

Budget: 23280 kronor // GENOMFÖRT ❤️❤️❤️

EQK Sävedalen delprojekt 3

Det finnas en stark vilja till förändring i byn Kantatamwe och en folkrörelse håller på att formas.  För att få förändringen beständig planeras en veckas insats i byn – ”A week of Impact”. Under veckan planeras tillsammans med ledarnätverket SADAZA från byn Kantatamwe insatser för hela byn. Information och kunskap skall gå ut till skolor, bybor, barer, kliniken och kyrkan. För att få ut information planeras drama, musik och radioprogram. Tillsammans med polisen och de som är ansvarig för att kontrollera barerna i området, planeras insatser för att ge ut kunskap till barägarna gällande tillstånd och de regler som gäller för barägarna. 

Budget: 10579 SEK// GENOMFÖRT❤️❤️❤️

Lyckad resa till Zambia

Lyckad resa för AEH till Zambia i slutet av oktober.

När du möter zambier så möter du ofta vänliga och varmhjärtade människor. Jag och styrelseledamoten Sofia Molyneaux fick äntligen möjligheten att komma till Zambia och träffa många av våra nyblivna vänner men också gamla vänner från när vi var barn!

Vi inledde vår vistelse i Zambia i huvudstaden Lusaka där vi mötte upp de båda ledarna Mirriam Shamfuti och Peggie Nkhoma från MIOHCD. Vi hade bokat in möten med de organisationer som vi lärt känna virtuellt men som vi nu äntligen fick möjligheten att träffa fysiskt. Det är en härlig känsla att vara på plats och samtala i samma rum. Vi pratade framtid, hur vi kunde utveckla våra relationer och hur vi kunde fortsätta våra samarbeten.

Efter våra lyckade dagar i Lusaka begav vi oss med bil upp till Mpongwe. Vi träffade alla medlemmar i den lokala organisationen MIOHCD och de visade det helt nystartade arbetet som riktade sig till kvinnor som har missbruksproblem själva eller som vistas i hem med missbruk. De hade startat en liten rörelse med att sy dörrmattor med återvunnet tyg som de sedan skulle sälja för att få en liten inkomst. Vi fick ta del av kvinnornas historier och bakgrund till varför de hade valt att söka upp organisationen MIOHCD. Vi förstod att många kvinnor bär på mycket skam och ångest vilket orsakar att många kvinnor dricker mycket alkohol.

Därefter åkte vi ut till en klinik där vi påbörjat vår forskningsstudie kring graviditet och alkohol. MIOCHD samlade alla kvinnor och berättade om vilka konsekvenser alkoholen har vid graviditet. Vi kunde sätta oss ner och prata med de gravida kvinnorna som kom på kontroll för att förstå deras livssituation och sedan prata med barnmorskan för att få en bättre förståelse för hur man skulle kunna strukturera upp de intervjuer/audits som skall genomföras under ett år. Vi fick med oss mycket bra material till att förbättra och utveckla så att forskningsstudien skall lyckas bättre. Ett exempel på en sådan förbättring var till exempel att det fanns en organiserad grupp av barnmorskor; SMAGS, som åkte ut i byarna för att möta gravida kvinnor ute i byarna. Många gravida kvinnor tar sig inte till klinikerna för kontroller och då har de heller inte möjlighet att ta del av vår informationsspridning gällande graviditet och alkohol.

MIOHCD hade även ordnat en workshop tillsammans med det nätverk som bildats i Kantatamwe, SADAZA. Vi delades under dagen in i grupper och diskuterade fram en gemensam strategisk plan för att minska alkoholkonsumtionen i området. En faktor som var återkommande var hur man skulle lösa barernas öppettider. Alla var överens om att barerna har en stor bidragande orsak till den stora konsumtionen i området. De diskuterade kring hur man skulle begränsa öppettider och om det var möjligt. Det fanns även en innovativ idé om att skapa en plats för unga att komma och få rådgivning inom sexuell och mental hälsa, alkoholvanor, frågor kring graviditet och så vidare.

Efter våran workshop, genomfördes en veckas insats-”A week of impact”. De har planerat en hel vecka med aktiviteter däribland fotbollsturnering för unga, dramagrupper som genom föreställningar skall hjälpa till att få ut information om alkoholens effekter. Radioprogram kommer att sändas under en hel vecka. Broschyrer kommer att delas ut på de lokala språken Lamba och Bemba.

”Week of impact”

I december genomfördes en vecka av insatser i Kantatamwe. Den lokala organisationen MIOHCD planerade tillsammans med ledarnätverket i Kantatamwe (SADAZA) att nå ut till så många som möjligt under en veckas tid. De ville skapa så mycket förändring som möjligt med de tillgängliga resurser som fanns. Första dagen genomfördes en hel dag med radioprogram för att nå ut till allmänheten. Genom information kring alkoholens effekter och genom att bjuda in lokala politiker till diskussioner så vill de få befolkningen att förstå att de kan vara med att förändra samhället.

”-Många runt Mpongwe vet inte att man kan vara med att påverka till förändring”

Andra dagen gjorde besök på 42 olika barer inom byn Kantatmwe. Besöken gjordes tillsammans med polis och lokala ledare. Målet var att nå ut med information om vilka lagar och regler som gäller för barägare. 29 av de besökta barerna var illegala och innehade inte licens för att driva en bar. Under besöken fann de flertalet minderåriga och ammande mammor.

Detta följdes sedan med en dag bland de lokala skolorna. Tillsammans med polisen samlade de alla skolbarn i olika åldersgrupper för att få information om alkohol. Organisationen MIOHCD hade förberett lärarna på att man ville skapa en så tillåtande miljö som möjligt för att inte skapa skam kring att prata om alkohol och dess effekter. Genom drama och gruppdiskussioner fick barnen ta del av informationen. En del barn skapade dikter och presenterade för de andra barnen.

Efter detta gjordes en insats på en av de två hälsokliniker som finns i Kantatamwe. Här genomfördes AUDITS (metod för att identifiera ev missbruk) bland de besökande patienterna/gravida samt hos personalen under dagen. 20 av 26 gravida drack alkohol under sin graviditet. Bland vårdpersonalen var två anställda alkoholberoende, tre hade ett riskbruk och tre drack inte alkohol.

Under helgen samlades 60 fotbollsspelare i åldrarna 10-25 för en fotbollsturnering för att initiera alternativa aktiviteter utan alkohol. Här genomfördes AUDITS bland de spelare som gett ett godkännande. Det visade att 22 av dem hade ett riskbruk, 18 ett skadligt bruk, 5 beroende av alkohol och endast 7 var utan problem.

Lyckliga barn som fick samlas och göra något roligt tillsammans.

Hela veckan avslutades med en samling tillsammans med kyrkan i Kantatamwe. Kyrkan känner att de har ett stort ansvar att se till att hantera de stora missbruksproblemen i området. Pastorn identifierar stora kunskapsluckor kring föräldraskap i samhället och ett ökat behov av att skolorna tar ett större ansvar för att hjälpa de unga i byn. Kyrkan vill hjälpa till med informationsspridning kring konsekvenserna av att dricka alkohol, stärka folkrörelser, rehabilitering av missbruk samt rådgivning.

Uppnådda resultat efter insatserna!

•Barerna i Kantatamwe håller de öppettider som är lagstiftade 10:00-22:00

•Licenser kontrolleras av ledarna i SADAZA.

•300 unga killar blev anställda på en lokal farm som ett resultat av att SADAZA och Hövdningen gjorde en gemensam insats.

Budget: 17715 kronor// Genomfört// ❤️❤️❤️

Tacksamma och glada efter vår resa till Zambia i september 2022!

Vi anländer till Zambia med förväntan inför vad som skall möta oss. Ett år har gått sedan sist och mycket har hänt runt Mpongwe i det arbetet som pågår kring att minska alkoholmissbruket. Vi har följt den lokala organisationen MIOHCD noga på avstånd och nu äntligen är vi på plats igen. Vi möts på flygplatsen med stora varma kramar av de bägge ledarna från den lokala organisationen, Mirriam och Peggie. Trots många restimmar fylldes minibussen av prat och skratt när vi tog oss mot Mpongwe. Våran tid i Zambia blev bättre än vi kunnat ana med fantastiska möten och inblick i hur våra partners jobbar först och främst med ett hjärta för sina medmänniskor. Barnen, deras mammor och pappor -alla berörs av missbruket i området och vi kan se att vi börjar göra skillnad! Mycket arbete finns kvar men hoppet stärks ytterligare om förändring till ett samhälle som är tryggare och ljusare.

Viktiga samtal kring mental hälsa

Självmord är den sjunde vanligaste dödsorsaken på det lokala missionssjukhuset i Mpongwe och då är inte alla fall rapporterade. Många av självmorden är relaterade till alkoholmissbruk där många unga män nu fallit offer för ett mycket tragiskt sätt att avsluta sina liv. Vi samlade till ett möte under vår resa; psykiatriker, psykolog, sjukhuschef, ledarnätverk från byn Kantatamwe och vår lokala organisation MIOHCD för att samtala kring hur vi skulle kunna förändra denna akuta situation kring den höga frekvens av självmord i samhället. Vi kom fram till att upplysning och kunskap är viktigt men också platser dit man kan vända sig när man är i behov av stöd i form av samtal. Nu skall ett förslag tas fram.


Kvinnor tar sig ur sitt missbruk genom att lära sig sy

I augusti levererades fyra symaskiner till det projekt där kvinnor med missbruk skall få hjälp och stöd att ta sig ur sitt missbruk och samtidigt lära sig att sy för att sedan kunna försörja sina familjer. Vi möts av fantastisk sång och glädje från kvinnorna när vi anländer. Kvinnorna delar med sig av sina livshistorier som är fyllda av misshandel, sorg, depressioner och ångest. Men vi får också de smår glädjeämnen som börjar växa fram. De berättar att barnen säger det är mycket bättre nu när mamma inte alltid kommer hem full. De säger också att platsen har blivit en trygg plats där de kommer bort från sin tillvaro och där de kan dela livet med andra kvinnor som har liknande erfarenheter.

Positiva resultat i arbetet kring missbruk

Vi möts av fantastisk sång och dans när vi anländer till byn Kantatamwe. Ungdomsgruppen Imiti Kula visar upp dans och drama för oss och byborna runt om på den centrala marknadsplatsen. De har skapat allt utifrån att på olika sätt berätta om alkoholens effekter.

Vi träffas efteråt under ett träd i skuggan av den heta solen. Där berättar ledarnätverket SADAZA att de har börjat se förändringar i samhället. Barerna är inte längre öppna dygnet runt och fler och fler bybor har valt att helt avstå från att dricka alkohol. Nu vill de sprida informationen om effekterna vidare till fler byar. Vi är med vid en sådan outreach i byn Munkupa. I denna by är missbruket stort och barn så små som sjuåringar dricker alkohol.