Nat. Beginning Of Life 2018-19

Beginning Of Life är en organisation i Moldavien som arbetar med grundorsakerna till människohandel. En stor utmaning är kvinnornas generella situation och bristen på jämställdhet. BoL lyfter frågor om jämställdhet på tre arenor. på skolor, i kyrkor och i nätverk med andra organisationer. Bl.a. program där ungodmar träffas till regelbunda samlingar för att på djupet tala om frågor kring identitet och relationer. I och med Corona pandemin har BoL fått ställa om sitt arbete. Många av de aktiviter i form av möten och samlingar med individer och grupper har tillsvidare fått ställas in. I nuläget arbetar man genom digitala träffar.

Strengthening community resilience in response to pandemic crisis and its effects.
Equmeniakyrkan Sävedalen har via internationella enheten inom Equmeniakyrkan bidragit med finansiering av arbete utfört av organisationen Beginning of Life (BoL) i Moldavien enligt följande.

2018: 25.000 kr
2019: 50.000 kr

Arbetet som medel betalades ut till 2018 blev av olika anledningar försenat och hade inte startats när 2019 års utbetalning gjordes. Arbetet kom slutligen igång i maj  2020 och kommer att bedrivas under ett år.
Från början var projektet tänkt att bygga upp lokala mobila ledarteam inom BoL organisationen som skulle möjliggöra för organisationen att nå ut bättre med sitt arbete i mer avlägsna delar i Moldavien.
Men bla pga de begränsningar som blev en följd av Covid 19 pandemin så ändrades projektets namn och inriktning innan det startades till att i stället för att bygga upp mobila team så kommer man nu att arbeta med att bygga upp informationkanaler och platformar för att utveckla digitalt material inom BoL´s  verksamhetsområde.
Projektet är budgeterat till totalt ca 100 000 kr och av dessa står Equmeniakyrkan Sävedalen för 75.000 kr.

Bakgrunden till projektet är att Moldavien till följd av Covid-19 kommit in i en typ av nödsituation. På grund av nedstängningsåtgärderna har de flesta offentliga och privata instituationer stängts eller väsentligt begränsat sin verksamhet. Stängningen av skolar har på ett särskillt sätt påverkat barns välbefinnande då all utbildning för barn och ungdomar har överförts till online-undervisning. Förutom brister när det gäller tekniken för distansundervisning har nedstängningen av skolar också haft effekter på den fysiska och psykiska hälsan och rädslan för att våld och övergrepp ytterligae skall öka är stor i synnerhet inom sedan tidigare utsatta grupper.
Som svar på denna kris och dess effekter arbetar BoL nu med att skapa informationskanaler och plattformar för att uteckla material som är avsett att minska hat och ojämlikhet, lindra den psyksika ohälsan samt försöka bidra til ett mer aktivt samhälle trotts alla nya försiktighetsåtgärder som tas till följd av Covid-19 pandemin.
BoL kommer att upprätta “studios” för online streaming och interaktion och tar i detta arbetet hjälp av specialister av olika slag för att bygga färdigheter, lärande och kommunikation med barn och deras föräldrar.