Beginning Of Life 2018-19

 

Beginning Of Life är en organisation i Moldavien som arbetar med grundorsakerna till människohandel. En stor utmaning är kvinnornas generella situation och bristen på jämställdhet. BoL lyfter frågor om jämställdhet på tre arenor. på skolor, i kyrkor och i nätverk med andra organisationer. Bl.a. program där ungodmar träffas till regelbunda samlingar för att på djupet tala om frågor kring identitet och relationer. I och med Corona pandemin har BoL fått ställa om sitt arbete. Många av de aktiviter i form av möten och samlingar med individer och grupper har tillsvidare fått ställas in. I nuläget arbetar man genom digitala träffar.

Strengthening community resilience in response to pandemic crisis and its effects.
Equmeniakyrkan Sävedalen har via internationella enheten inom Equmeniakyrkan bidragit med finansiering av arbete utfört av organisationen Beginning of Life (BoL) i Moldavien enligt följande.

2018: 25.000 kr
2019: 50.000 kr

Arbetet som medel betalades ut till 2018 blev av olika anledningar försenat och hade inte startats när 2019 års utbetalning gjordes. Arbetet kom slutligen igång i maj  2020 och kommer att bedrivas under ett år.
Från början var projektet tänkt att bygga upp lokala mobila ledarteam inom BoL organisationen som skulle möjliggöra för organisationen att nå ut bättre med sitt arbete i mer avlägsna delar i Moldavien.
Men bla pga de begränsningar som blev en följd av Covid 19 pandemin så ändrades projektets namn och inriktning innan det startades till att i stället för att bygga upp mobila team så kommer man nu att arbeta med att bygga upp informationkanaler och platformar för att utveckla digitalt material inom BoL´s  verksamhetsområde.
Projektet är budgeterat till totalt ca 100 000 kr och av dessa står Equmeniakyrkan Sävedalen för 75.000 kr.

Bakgrunden till projektet är att Moldavien till följd av Covid-19 kommit in i en typ av nödsituation. På grund av nedstängningsåtgärderna har de flesta offentliga och privata instituationer stängts eller väsentligt begränsat sin verksamhet. Stängningen av skolar har på ett särskillt sätt påverkat barns välbefinnande då all utbildning för barn och ungdomar har överförts till online-undervisning. Förutom brister när det gäller tekniken för distansundervisning har nedstängningen av skolar också haft effekter på den fysiska och psykiska hälsan och rädslan för att våld och övergrepp ytterligae skall öka är stor i synnerhet inom sedan tidigare utsatta grupper.
Som svar på denna kris och dess effekter arbetar BoL nu med att skapa informationskanaler och plattformar för att uteckla material som är avsett att minska hat och ojämlikhet, lindra den psyksika ohälsan samt försöka bidra til ett mer aktivt samhälle trotts alla nya försiktighetsåtgärder som tas till följd av Covid-19 pandemin.
BoL kommer att upprätta ”studios” för online streaming och interaktion och tar i detta arbetet hjälp av specialister av olika slag för att bygga färdigheter, lärande och kommunikation med barn och deras föräldrar.


Delprojekt 1: Skapa ett studiorum för sändning på internet

Rapport:
I början av pandemin hade vi inom BoL inte någon större media avdalening, men när pandemin spred sig och samhället stängdes ner och kyrkorna inte kunde arbeta som de vanligtvis gör så ändrade kyrkorna och BoL lokalerna karaktär och blev studios för söndags gudstjänster. Initialt fokuserade vi på sändning av söndagsgudsjänster och speciella streaming för tonåringar och unga på youtube och instagram. Efterhand när nivån på hotet från pandemin klarnade så påbörjade även terapi möten och barnutbildning processen med att anpassa sig till online (zoom och streaming).

Delprojekt 2: Forma en skapande process för att producera distansundervisning.

Rapport:
Vi hade fyra huvudinriktningar för inlärningssessioner

  • Psykologisk konststudio: Det anordnades tre månaders kurs för rådgivare och kyrkoledare som arbetar med traumatisering av människor. Det gjordes dagligen två timmars zoomkonferenser där människor lärde sig. Dessutom erbjöds rådgivning individuellt och i grupp vad som gör att människor kan känna och höra andra.

     

  • Urban Youth Center: det arrangeras veckovisa intellektuella gruppspel online, även i samband med programmet ”Dignity in Equality” finns pusselshow (varje vecka), det görs motiverande korta videor, samt tonårsprogram ”Challenge battles”
  • Studio för innovativt ledarskap: det finns serier av seminarier ”Church in the city” och ”Peacemaking” / Dessutom har vi startat en serie ”New Horizons” online-program med inbjudna gäster från olika länder.

Vårt mediedepartement organiserades på följande sätt:

  • Frontman \ kvinna (person från personalen som leder online-sessionen, presenterar ämnet, motiverar människor för diskussion \ ger sina feedback eller genomför uppgifterna)
  • Assistenter som dessa personer brukar erbjuda hjälp till frontpersonen under online-streaming-sessionerna både tekniskt (garanterar livestreamstabilitet, ljud- och kamerafokus) och program (ger i tid allt material, element och utrustning som behövs)
  • Förberedelsesteam (dessa personer som arbetar med programförberedelser, brainstorming och att hitta nödvändiga personer, material och utrustning före sessionerna. Här kan vara både teknisk personal (videoredigerare, ljud, fotografer eller scenskapare)
  • Volontärer här kan vara både de som visas i programmet som en del av programteamet (Crowd scene) \ eller förberedelser.
  • Stödgrupp. Människor från kyrkan och teamet som förbättrar distributionen via sociala medier / svarar och motiverar kommentarer.

Delprojekt 3: Engagera team medlemmar genom live spel på social media.

Rapport:
Vårt team för ungdomar och tonåringar har tillsammans med en grupp unga volontärer skapat ett online-streamspel på Instagram och youtube för tonåringar som bor hemma på grund av pandemier. Huvudidén med spelet var att återansluta unga människor som har besökt vårt urbana ungdomshus och att nå en ny grupp av sin vän, ge uppmuntran, övervinna ångest och motivera dem att fortsätta sin utveckling och utbildning. Med tanke på att hela utbildningssystemet i Moldavien gick in i hybridmetodik (online \ offline) tonåringar befinner sig under högt tryck. Och särskilt intresse och motivation för att fortsätta skolor och förhindra att skolan faller ner är mycket låg och krävde mycket energi och kreativitet för att upprätthållas. Avsikten med dessa onlinespel och aktiviteter var också att hålla tonåringarna som var en del av Place of Change Outreach Club anslutna och involverade.
Här är några länkar till exempel på  livestreamade spelen?

Hur många spel som detta har du strömmat från studion fram till idag?
Under perioden maj-november gjordes och utfördes – 28 sessioner och korta videor. Eftersom begränsningarna saktades ner anordnades varje vecka offlinemöten för cirka 100 tonåringar. Vad vi kombinerar med onlineprogram.

Har du utvärderat hur som helst de streamade spelen har förbättrat inlärningen?
Det finns några utvärderingsverktyg. Med hänsyn till detta ministeriums långsiktiga perspektiv och det faktum att mediesidan är en del av den integrerade bilden av hela ungdomsutbredningen inom BOL och Light till världskyrkan, engagemang för totalt 53 volontärer för olika aktiviteter och närvaro av tjänster pandemiklubbmöten på 97 tonåringar. Det görs också halvåriga feedbackförfrågningar som blir en del av den kvalitativa bedömningen.

Delprojet 4: Producera och sprida 30 lektioner för distansundervisning av barn

Rapport:
Fram till början av juni anordnades 12 sessioner av distanserade klasser i kombination med hemlevererade verktygssatser för 57 familjer. Efter utgången av läsåret har teamet för Early Learning Center börjat anpassa centret och programmet för det nya läsåret enligt myndigheternas nya krav. Sedan början av september ändrades några av de begränsningar som gör att vårt team kan erbjuda offline-lektioner i centrum för 57 ensamstående mammor tillsammans med cirka 68 barn. I detta har ELC inte gjort streaming för familjer. Men med återinförandet av de nya begränsningarna sedan 1 dec och försämringen av epidemiläget är det möjligt att de kommer att behövas för att fortsätta utbildningsprocessen online.

Delprojekt 5: Producera och sprida 15-25 distansundervisnings program/intervjuer för spridning/delning med exempel på bra familje- och livs-modeller.

Rapport:
Fram till idag har vi förberett och streamat 13 hela serier i två säsonger av Family in Context.

Det gjordes också flera seminarier:

Och den här veckan startade en ny uppsättning intervjuer som heter New Horizons.

Ett annat liknande program kallades Inner View. Diskussion om utmaningar av andlighet när samhället är nedstängt pga pandemi.

och i partnerskap med Uniting Church i Sverige görs ett särskilt program för att bekämpa ojämlikhet och våld i hemmet som heter Dignity in Equality. Inom detta 3-åriga program utförs en kortfilm relaterad till detta:

Och pusselshow som diskuterar med gästerna olika svåra frågor

Delprojekt 6: Genomföra individuella konsultationssessioner med personer som går genom kriser eller har andra känslomässiga och social problem som följd av pandemin.

Rapport:
Det anordnades och genomfördes 79 individuella rådgivningssessioner och grupper online av teamet med 3 konstterapeuter och rådgivare. Inom den föregående perioden på tio år i samband med rehabilitering och återintegrering av offren för sexuell exploatering, människohandel och våld i hemmet formades och utarbetades ett helårsprogram för psyko-emotionell terapi genom konst. På grundval av detta program har de flesta sessionerna organiserats. I varje session var dess detaljer. Det fanns också individuella förfrågningar från människor.

Delprojekt 7: Sprida ”best practise” och material genom distans-sessioner till kyrkoledare, rådgivare, lärare och familjer som är engagerade i verksamheten.

Rapport:
Här har samma team på 4-5 personer varit ledande dagligen online-session de utfördes på basis av zoomplattform som har gjort det möjligt att ha interaktion och dialog med deltagarna. Onlinekursen med över 50 sessioner för två grupper av ledare har genomförts under maj-november 2020. I slutet av november var båda grupperna cirka 70 personer från åtta länder inklusive Centralasien (Uzbekistan, Kirgizistan, Kazakstan), Ryssland, Ukraina , har några av ledarna från ryska kyrkor från USA också bett om utbildning.

Efter avslutad onlineutbildning skickades en uppsättning med manualer och lite utrustning för konstterapi till var och en av de utbildade tränarna.

Det fattades ett beslut att organisera alla sessioner live utan inspelning. Detta beslut baserade på behovet av att anpassa träningsprocessen till varje enskild grupp och att ha en personlig inställning till vad som inte skulle vara möjligt om inspelningen skulle göras.

Delprojekt 8: Engagera unga ledare för distans undervisning och träning av tonåringar och unga. För undervisning i hur man lever hälsosamt och hur man överlever en andra pandemivåg.

Rapport:
Det hölls en serie möten med ungdomar som ville främja bra modeller och värderingar. I det här fallet har ungdomsgruppen involverat sig i processgruppen runt 25-35 beroende på aktiviteten tonåringar och ungdomar som delade med sig av sin tro och talanger och god praxis

Delprojekt 9: Öka medvetenheten och förståelsen för förändringar av lagar och restriktioner som införs i Moldavien som en följd av pandemin. Med syftet att skydda människors rättigheter och friheter i samhällsgemenskapen. 

Rapport:
Denna del täcktes med juridiska affischer i sociala nätverk eller integreras i våra offline-möten

Delprojekt 10: Förbättring av samhällsdeltagandet genom skapande av social media kortfilmer.

Rapport:
Det gjordes 9 korta klipp om olika ämnen som är relevanta för ungdomar